top of page

POLISI PREIFATRWYDD

Polisi preifatrwydd

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol rhyngoch chi, Defnyddiwr y Wefan hon a  Russ Williams: Awdur Indie Cymru, perchennog a darparwr y Wefan hon.  Russ Williams: Awdur Indie Cymreig  yn cymryd preifatrwydd eich gwybodaeth o ddifrif. Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i'n defnydd o unrhyw a phob Data a gesglir gennym ni neu a ddarperir gennych chi mewn perthynas â'ch defnydd o'r Wefan.

Darllenwch y polisi preifatrwydd hwn yn ofalus.

Diffiniadau a dehongliad

1. Yn y polisi preifatrwydd hwn, defnyddir y diffiniadau canlynol:

Data

ar y cyd yr holl wybodaeth yr ydych yn cyflwyno iddi  Russ Williams: Awdur Indie Cymreig  trwy'r Wefan. Mae'r diffiniad hwn yn ymgorffori, lle bo'n berthnasol, y diffiniadau a ddarperir yn y Deddfau Diogelu Data;

Cwcis

ffeil destun fechan a osodir ar eich cyfrifiadur gan y Wefan hon pan fyddwch yn ymweld â rhannau penodol o’r Wefan a/neu pan fyddwch yn defnyddio rhai nodweddion o’r Wefan. Mae manylion y cwcis a ddefnyddir gan y Wefan hon wedi'u nodi yn y cymal isod (  Cwcis);

Deddfau Diogelu Data

unrhyw gyfraith berthnasol sy’n ymwneud â phrosesu Data personol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i Gyfarwyddeb 96/46/EC (Cyfarwyddeb Diogelu Data) neu’r GDPR, ac unrhyw gyfreithiau gweithredu cenedlaethol, rheoliadau ac is-ddeddfwriaeth, cyhyd ag y bo’r GDPR effeithiol yn y DU;

GDPR

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (UE) 2016/679;

Russ Williams: Awdur Indie Cymreig,  
  ni   neu  ni

Russ Williams: Awdur Indie Cymreig  o  ,     ;   

Cyfraith Cwcis y DU a'r UE

Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb y CE) 2003 fel y'u diwygiwyd gan Reoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb y CE) (Diwygio) 2011;

Defnyddiwr  neu  ti

unrhyw drydydd parti sy'n cyrchu'r Wefan ac nad yw'n (i) gyflogedig ganddi  Russ Williams: Awdur Indie Cymreig  a gweithredu yng nghwrs ei gyflogaeth neu (ii) wedi ei gymryd ymlaen fel ymgynghorydd neu fel arall yn darparu gwasanaethau i  Russ Williams: Awdur Indie Cymreig  a chael mynediad i'r Wefan mewn cysylltiad â darparu gwasanaethau o'r fath; a

Gwefan

y wefan yr ydych yn ei defnyddio ar hyn o bryd,  https://www.russwilliams.org/ , ac unrhyw is-barthau o'r wefan hon oni bai eu bod wedi'u heithrio'n benodol gan eu telerau ac amodau eu hunain.

2. Yn y polisi preifatrwydd hwn, oni bai bod y cyd-destun yn gofyn am ddehongliad gwahanol:

 1. mae'r unigol yn cynnwys y lluosog ac i'r gwrthwyneb;

 2. mae cyfeiriadau at is-gymalau, cymalau, atodlenni neu atodiadau yn gyfeiriadau at is-gymalau, cymalau, atodlenni neu atodiadau’r polisi preifatrwydd hwn;

 3. mae cyfeiriad at berson yn cynnwys cwmnïau, cwmnïau, endidau llywodraeth, ymddiriedolaethau a phartneriaethau;

 4. deellir bod "gan gynnwys" yn golygu "gan gynnwys heb gyfyngiad";

 5. mae cyfeiriad at unrhyw ddarpariaeth statudol yn cynnwys unrhyw addasiad neu ddiwygiad ohoni;

 6. nid yw'r penawdau a'r is-benawdau yn rhan o'r polisi preifatrwydd hwn.

Cwmpas y polisi preifatrwydd hwn

3. Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i weithredoedd o  Russ Williams: Awdur Indie Cymreig  a Defnyddwyr mewn perthynas â'r Wefan hon. Nid yw'n ymestyn i unrhyw wefannau y gellir eu cyrchu o'r Wefan hon gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw ddolenni y gallwn eu darparu i wefannau cyfryngau cymdeithasol.

4. At ddibenion y Deddfau Diogelu Data perthnasol,  Russ Williams: Awdur Indie Cymreig  yw'r "rheolwr data". Mae hyn yn golygu hynny  Russ Williams: Awdur Indie Cymreig  sy’n pennu’r dibenion ar gyfer prosesu eich Data, a’r modd y caiff ei brosesu.

Data a gasglwyd

5. Mae’n bosibl y byddwn yn casglu’r Data canlynol, sy’n cynnwys Data personol, gennych chi:

 1. enw;

 2. Cyswllt Gwybodaeth megis cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn;

ym mhob achos, yn unol â'r polisi preifatrwydd hwn.

Sut rydym yn casglu Data

6. Rydym yn casglu Data yn y ffyrdd canlynol:

 1. data yn cael ei roi i ni gennych chi   ; a

 2. cesglir data yn awtomatig.

Data a roddir i ni gennych chi

7. Russ Williams: Awdur Indie Cymru  yn casglu eich Data mewn nifer o ffyrdd, er enghraifft:

 1. pan fyddwch yn cysylltu â ni drwy'r Wefan, dros y ffôn, drwy'r post, e-bost neu drwy unrhyw ddull arall;

 2. pan fyddwch yn cofrestru gyda ni ac yn sefydlu cyfrif i dderbyn ein cynnyrch/gwasanaethau;

 3. pan fyddwch yn cwblhau arolygon a ddefnyddiwn at ddibenion ymchwil (er nad oes rheidrwydd arnoch i ymateb iddynt);

 4. pan fyddwch yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth neu hyrwyddiad trwy sianel cyfryngau cymdeithasol;

 5. pan fyddwch yn dewis derbyn cyfathrebiadau marchnata gennym ni;

ym mhob achos, yn unol â'r polisi preifatrwydd hwn.

Data sy'n cael ei gasglu'n awtomatig

8. I'r graddau y byddwch yn cyrchu'r Wefan, byddwn yn casglu eich Data yn awtomatig, er enghraifft:

 1. rydym yn casglu rhywfaint o wybodaeth yn awtomatig am eich ymweliad â'r Wefan. Mae'r wybodaeth hon yn ein helpu i wneud gwelliannau i gynnwys y Wefan a llywio, ac mae'n cynnwys eich cyfeiriad IP, y dyddiad, yr amseroedd a'r amlder y byddwch yn cyrchu'r Wefan a'r ffordd rydych yn defnyddio ac yn rhyngweithio â'i chynnwys.

 2. byddwn yn casglu eich Data yn awtomatig trwy gwcis, yn unol â gosodiadau cwcis eich porwr. I gael rhagor o wybodaeth am gwcis, a sut rydym yn eu defnyddio ar y Wefan, gweler yr adran isod, dan y pennawd "Cwcis".

Ein defnydd o Ddata

9. Mae'n bosibl y bydd angen unrhyw un neu'r cyfan o'r Data uchod gennym ni o bryd i'w gilydd er mwyn darparu'r gwasanaeth a'r profiad gorau posibl i chi wrth ddefnyddio ein Gwefan. Yn benodol, gall Data gael ei ddefnyddio gennym ni am y rhesymau canlynol:

 1. trosglwyddo deunyddiau marchnata a allai fod o ddiddordeb i chi drwy e-bost;

ym mhob achos, yn unol â'r polisi preifatrwydd hwn.

10. Mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'ch Data at y dibenion uchod os ydym yn ystyried bod angen gwneud hynny er ein buddiannau cyfreithlon. Os nad ydych yn fodlon â hyn, mae gennych hawl i wrthwynebu o dan rai amgylchiadau (gweler yr adran o dan y pennawd "Eich hawliau" isod).

11. Er mwyn danfon marchnata uniongyrchol i chi trwy e-bost, bydd angen eich caniatâd arnom ni, boed hynny trwy optio i mewn neu optio i mewn meddal:

 1. Mae caniatâd optio i mewn meddal yn fath penodol o ganiatâd sy’n berthnasol pan fyddwch wedi ymgysylltu â ni o’r blaen (er enghraifft, rydych yn cysylltu â ni i ofyn i ni am ragor o fanylion am gynnyrch/gwasanaeth penodol, ac rydym yn marchnata cynhyrchion/gwasanaethau tebyg). O dan ganiatâd "optio i mewn meddal", byddwn yn cymryd eich caniatâd fel a roddwyd oni bai eich bod yn optio allan.

 2. ar gyfer mathau eraill o e-farchnata, mae'n ofynnol i ni gael eich caniatâd penodol; hynny yw, mae angen ichi gymryd camau cadarnhaol a chadarnhaol wrth gydsynio drwy, er enghraifft, wirio blwch ticio y byddwn yn ei ddarparu.

 3. os nad ydych yn fodlon ar ein hymagwedd at farchnata, mae gennych yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl unrhyw bryd. I gael gwybod sut i dynnu eich caniatâd yn ôl, gweler yr adran o dan y pennawd "Eich hawliau" isod.

12. Pan fyddwch yn cofrestru gyda ni ac yn sefydlu cyfrif i dderbyn ein gwasanaethau, y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn yw cyflawni contract rhyngoch chi a ni a/neu gymryd camau, ar eich cais, i ymrwymo i gontract o'r fath.

Cadw Data yn ddiogel

13. Byddwn yn defnyddio mesurau technegol a sefydliadol i ddiogelu eich Data, er enghraifft:

 1. mae mynediad i'ch cyfrif yn cael ei reoli gan gyfrinair ac enw defnyddiwr sy'n unigryw i chi.

 2. rydym yn storio eich Data ar weinyddion diogel.

14. Mae mesurau technegol a threfniadol yn cynnwys mesurau i ymdrin ag unrhyw amheuaeth o dorri rheolau data. Os ydych yn amau unrhyw gamddefnydd neu golled neu fynediad anawdurdodedig i'ch Data, rhowch wybod i ni ar unwaith trwy gysylltu â ni trwy'r cyfeiriad e-bost hwn:  welshindie@russwilliams.org .

15. Os hoffech gael gwybodaeth fanwl gan Get Safe Online ar sut i ddiogelu eich gwybodaeth a'ch cyfrifiaduron a'ch dyfeisiau rhag twyll, lladrad hunaniaeth, firysau a llawer o broblemau ar-lein eraill, ewch i www.getsafeonline.org. Cefnogir Get Safe Online gan Lywodraeth EM a busnesau blaenllaw.

Cadw data

16. Oni bai bod cyfnod cadw hirach yn ofynnol neu'n cael ei ganiatáu gan y gyfraith, byddwn ond yn cadw eich Data ar ein systemau am y cyfnod sy'n angenrheidiol i gyflawni'r dibenion a amlinellir yn y polisi preifatrwydd hwn neu hyd nes y byddwch yn gofyn i'r Data gael ei ddileu.

17. Hyd yn oed os byddwn yn dileu eich Data, gall barhau ar gyfryngau wrth gefn neu archifol at ddibenion cyfreithiol, treth neu reoleiddiol.

Eich hawliau

18. Mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'ch Data:

 1. Hawl mynediad  - yr hawl i ofyn am (i) gopïau o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch ar unrhyw adeg, neu (ii) ein bod yn addasu, diweddaru neu ddileu gwybodaeth o’r fath. Os byddwn yn rhoi mynediad i chi i'r wybodaeth sydd gennym amdanoch, ni fyddwn yn codi tâl arnoch am hyn, oni bai bod eich cais "yn amlwg yn ddi-sail neu'n ormodol." Lle mae gennym ganiatâd cyfreithiol i wneud hynny, gallwn wrthod eich cais. Os byddwn yn gwrthod eich cais, byddwn yn dweud wrthych y rhesymau pam.

 2. Hawl i gywiro  - yr hawl i gael eich Data wedi'i gywiro os yw'n anghywir neu'n anghyflawn.

 3. Hawl i ddileu  - yr hawl i ofyn i ni ddileu neu ddileu eich Data o'n systemau.

 4. Yr hawl i gyfyngu ar ein defnydd o'ch Data  - yr hawl i'n "rhwystro" ni rhag defnyddio'ch Data neu gyfyngu ar y ffordd y gallwn ei ddefnyddio.

 5. Yr hawl i gludadwyedd data  - yr hawl i ofyn i ni symud, copïo neu drosglwyddo eich Data.

 6. Hawl i wrthwynebu  - yr hawl i wrthwynebu ein defnydd o'ch Data gan gynnwys lle rydym yn ei ddefnyddio ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon.

19. I wneud ymholiadau, arfer unrhyw un o'ch hawliau a nodir uchod, neu dynnu eich caniatâd i brosesu eich Data yn ôl (lle mae caniatâd yn sail gyfreithiol i ni ar gyfer prosesu eich Data), cysylltwch â ni drwy'r cyfeiriad e-bost hwn:  welshindie@russwilliams.org .

20. Os nad ydych yn fodlon â'r ffordd yr ydym yn ymdrin â chwyn a wnewch mewn perthynas â'ch Data, efallai y gallwch gyfeirio'ch cwyn at yr awdurdod diogelu data perthnasol. Ar gyfer y DU, dyma Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt yr ICO ar eu gwefan yn https://ico.org.uk/.

21. Mae'n bwysig bod y Data sydd gennym amdanoch yn gywir ac yn gyfredol. Rhowch wybod i ni os bydd eich Data yn newid yn ystod y cyfnod rydym yn ei ddal.

Dolenni i wefannau eraill

22. Gall y Wefan hon, o bryd i'w gilydd, ddarparu dolenni i wefannau eraill. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros wefannau o'r fath ac nid ydym yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn. Nid yw'r polisi preifatrwydd hwn yn ymestyn i'ch defnydd o wefannau o'r fath. Fe'ch cynghorir i ddarllen y polisi preifatrwydd neu ddatganiad gwefannau eraill cyn eu defnyddio.

Newidiadau mewn perchnogaeth a rheolaeth busnes

23. Russ Williams: Awdur Indie Cymru  gall, o bryd i’w gilydd, ehangu neu leihau ein busnes a gallai hyn gynnwys gwerthu a/neu drosglwyddo rheolaeth ar y cyfan neu ran o  Russ Williams: Awdur Indie Cymreig. Bydd data a ddarperir gan Ddefnyddwyr, lle mae'n berthnasol i unrhyw ran o'n busnes a drosglwyddir felly, yn cael ei drosglwyddo ynghyd â'r rhan honno a bydd y perchennog newydd neu'r parti sy'n rheoli newydd, o dan delerau'r polisi preifatrwydd hwn, yn cael defnyddio'r Data ar gyfer at y dibenion y cafodd ei gyflenwi i ni yn wreiddiol.

24. Gallwn hefyd ddatgelu Data i ddarpar brynwr ein busnes neu unrhyw ran ohono.

25. Yn yr achosion uchod, byddwn yn cymryd camau gyda'r nod o sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu.

Cwcis

26. Gall y Wefan hon osod a chael mynediad at rai Cwcis ar eich cyfrifiadur.   Russ Williams: Awdur Indie Cymreig  yn defnyddio Cwcis i wella eich profiad o ddefnyddio'r Wefan.       Russ Williams: Awdur Indie Cymreig  wedi dewis y Cwcis hyn yn ofalus ac wedi cymryd camau i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu a'i barchu bob amser.

27. Mae'r holl Gwcis a ddefnyddir gan y Wefan hon yn cael eu defnyddio yn unol â Chyfraith Cwcis gyfredol y DU a'r UE.

28. Cyn i'r Wefan osod Cwcis ar eich cyfrifiadur, cyflwynir bar neges i chi yn gofyn am eich caniatâd i osod y Cwcis hynny. Trwy roi eich caniatâd i osod Cwcis, rydych chi'n galluogi  Russ Williams: Awdur Indie Cymreig  i ddarparu profiad a gwasanaeth gwell i chi. Gellwch, os dymunwch, wadu cydsynio i osod Cwcis; fodd bynnag mae'n bosibl na fydd rhai nodweddion o'r Wefan yn gweithredu'n llawn nac yn ôl y bwriad.

29. Gall y Wefan hon osod y Cwcis a ganlyn:

Math o Cwci

Pwrpas

Cwcis hollol angenrheidiol

Mae'r rhain yn gwcis sydd eu hangen ar gyfer gweithrediad ein gwefan. Maent yn cynnwys, er enghraifft, cwcis sy’n eich galluogi i fewngofnodi i fannau diogel o’n gwefan, defnyddio trol siopa neu ddefnyddio gwasanaethau e-filio.

30. Gallwch ddod o hyd i restr o'r Cwcis a ddefnyddiwn yn yr Atodlen Cwcis.

31. Gallwch ddewis galluogi neu analluogi Cwcis yn eich porwr rhyngrwyd. Yn ddiofyn, mae'r rhan fwyaf o borwyr rhyngrwyd yn derbyn Cwcis ond gellir newid hyn. Am fanylion pellach, gweler y ddewislen help yn eich porwr rhyngrwyd.

32. Gallwch ddewis dileu Cwcis unrhyw bryd; fodd bynnag efallai y byddwch yn colli unrhyw wybodaeth sy'n eich galluogi i gael mynediad i'r Wefan yn gyflymach ac yn fwy effeithlon gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, gosodiadau personoli.

33. Argymhellir eich bod yn sicrhau bod eich porwr rhyngrwyd yn gyfredol a'ch bod yn ymgynghori â'r cymorth a'r arweiniad a ddarperir gan ddatblygwr eich porwr rhyngrwyd os ydych yn ansicr ynghylch addasu eich gosodiadau preifatrwydd.

34. I gael rhagor o wybodaeth yn gyffredinol am gwcis, gan gynnwys sut i'w hanalluogi, cyfeiriwch at aboutcookies.org. Byddwch hefyd yn dod o hyd i fanylion ar sut i ddileu cwcis o'ch cyfrifiadur.

Cyffredinol

35. Ni chewch drosglwyddo unrhyw un o'ch hawliau o dan y polisi preifatrwydd hwn i unrhyw berson arall. Gallwn drosglwyddo ein hawliau o dan y polisi preifatrwydd hwn lle credwn yn rhesymol na fydd eich hawliau’n cael eu heffeithio.

36. Os bydd unrhyw lys neu awdurdod cymwys yn canfod bod unrhyw ddarpariaeth yn y polisi preifatrwydd hwn (neu ran o unrhyw ddarpariaeth) yn annilys, yn anghyfreithlon neu'n anorfodadwy, bernir bod y ddarpariaeth honno neu'r rhan-ddarpariaeth honno, i'r graddau sy'n ofynnol, yn cael ei dileu, a ni fydd dilysrwydd a gorfodadwyedd darpariaethau eraill y polisi preifatrwydd hwn yn cael eu heffeithio.

37. Oni chytunir fel arall, ni fernir bod unrhyw oedi, gweithred neu anwaith gan barti wrth arfer unrhyw hawl neu rwymedi yn ildiad o'r hawl neu rwymedi hwnnw, neu unrhyw hawl neu rwymedi arall.

38. Bydd y Cytundeb hwn yn cael ei lywodraethu gan gyfraith a'i ddehongli yn unol â hi  Cymru a Lloegr. Bydd pob anghydfod sy'n codi o dan y Cytundeb yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw y  llysoedd Cymru a Lloegr.

Newidiadau i'r polisi preifatrwydd hwn

39. Russ Williams: Awdur Indie Cymru  yn cadw'r hawl i newid y polisi preifatrwydd hwn fel y byddwn yn ei ystyried yn angenrheidiol o bryd i'w gilydd neu fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith. Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu postio ar unwaith ar y Wefan a bernir eich bod wedi derbyn telerau’r polisi preifatrwydd ar eich defnydd cyntaf o’r Wefan yn dilyn y newidiadau.  
   
   Gallwch gysylltu  Russ Williams: Awdur Indie Cymreig  trwy e-bost yn  welshindie@russwilliams.org .

Priodoli

40. Crëwyd y polisi preifatrwydd hwn gan ddefnyddio dogfen o  Cyfreithiwr Roced  ( https://www.rocketlawyer.com/gb/cy ).

05 Tachwedd 2020  

 

Cwcis

Isod mae rhestr o'r cwcis rydyn ni'n eu defnyddio. Rydym wedi ceisio sicrhau bod hwn yn gyflawn ac yn gyfredol, ond os credwch ein bod wedi methu cwci neu os oes unrhyw anghysondeb, rhowch wybod i ni.

Yn gwbl angenrheidiol

Rydym yn defnyddio'r cwcis hanfodol canlynol:

Disgrifiad o'r Cwci

Pwrpas

XSRF-TOKEN

Rhesymau diogelwch

hs

Rhesymau diogelwch

svSesiwn

Defnyddir mewn cysylltiad â mewngofnodi defnyddiwr

SSR-caching

Fe'i defnyddir i nodi'r system y cafodd y safle ei rendro ohoni

_wixCIDX

Defnyddir ar gyfer monitro system / dadfygio

_wix_browser_sess

Defnyddir ar gyfer monitro system / dadfygio

polisi cydsynio

Defnyddir ar gyfer paramedrau baner cwci

smSesiwn

Fe'i defnyddir i nodi aelodau safle sydd wedi mewngofnodi

TS*

Defnyddir am resymau diogelwch a gwrth-dwyll

bSesiwn

Defnyddir ar gyfer mesur effeithiolrwydd system

fedops.logger.sessionId

Defnyddir ar gyfer mesur sefydlogrwydd / effeithiolrwydd

wixIaith

Defnyddir ar wefannau amlieithog i arbed dewis iaith y defnyddiwr

bottom of page