top of page
Search
  • Writer's pictureRuss Williams

BRAWD AWTISTICO "Fam Oergell"

“SBIA! YLI!” dyma blentyn bach chwilfrydig yn galw allan i'w fam, gan bwyntio'n awchus at y tŵr gwych o flociau y mae wedi llwyddo i'w rhoi at ei gilydd. Mae'r fam ifanc yn edrych i fyny o'i chylchgrawn, yn fflachio wên gynnes ato ac yn ei atgoffa i chwarae'n deg gyda'i ffrind newydd.


“Dwi yn!” mae'n ei sicrhau, yna'n edrych drosodd at y ferch ifanc yn adeiladu ei thŵr ei hun ac yn rhoi bloc ychwanegol iddi yn brydlon, ac mae'n diolch iddo am hynny.


“Hogyn da!” mae ei fam yn wincio arno. Mae fam y ferch, yn gyfnewid, yn edrych draw ar fam y bachgen ac yn gwenu. Yna mae trydydd llais yn neidio i mewn - mam ifanc arall eto, er ei bod yn ymddangos nad yw ei phlentyn hi yn bresennol. Mae hi'n chwerthin yn annwyl, gan ystumio gyda'i phen i gyfeiriad y plant sy'n chwarae. Mae'r famau eraill yn gwenu'n ôl arni ac yna'n mynd yn ôl i'w cylchgronau.


Mae'r ddynas ddi-blentyn yn rhoi ochenaid. Mae'n edrych ar y plant gyda'i phen wedi'i deilio i'r ochr ychydig, gan eu hystyried. Mae ei gwefusau wedi'u cau'n dynn, er ei bod yn dal i wenu. Mae tristwch yn ei llygaid nad yw'n gweddu'n llwyr i'r olygfa, a'r hiraf y mae'n syllu ar y plant, y mwyaf o emosiwn sy'n cael ei ddraenio o'i mynegiant. Yn araf, mae ei gwên yn pylu i ffwrdd, mae ei hysgwyddau'n suddo i lawr i'r gadair anghyfforddus ac mae'n sydyn yn edrych yn flinedig iawn.


Yna mae nyrs ifanc yn mynd i mewn i'r ystafell aros ac yn galw ei henw allan, gan ei gipio allan o'i hambwrdd. Mae'n cymryd eiliad i ddychwelyd i'r ystafell yn feddyliol, yna'n edrych drosodd at y nyrs, yn gwenu'n ddiddyfnu ac yn ei dilyn i ystafell arall, gan lenwi'r bwlch yn daer gyda chwerthin nerfus ac ymchwiliadau i les rhieni'r nyrs. Ymddengys fod y ddwy yn adnabod ei gilydd- mae'r ffordd y maent yn siarad yn awgrymu mai tref fechan yw hon a'u bod yn amwys gyfarwydd â'i gilydd, efallai o'r ysgol.


“Yn fama, yli…” mae'r nyrs ifanc yn stopio wrth y drws, yn curo, ac yna'n gadael i'r fam ifanc y tu mewn. Mae'n dymuno ei lwc ac yna'n mynd yn ôl i lawr y neuadd. Mae'r ystafell yn fach ac yn fyglud- waliau wedi'u haddurno â phosteri llachar wedi'u hanelu at blant a silffoedd wedi'u pentyrru â llyfrau a phapurau academaidd. Mae yna ddynes hŷn yn eistedd wrth y ddesg yn ei chyfarch, er nad yw'r croeso'n un cynnes, chwaith. Mae hi'n ystumiau i'r ddynes ifanc eistedd.


Mae'n ymddangos bod yr ymgynghorydd yn ei deugain hwyr neu'n dechrau hanner cant - mae'n mynd drwy'r set safonol o gwestiynau gyda'r fam ifanc, heb dynnu ei llygaid oddi ar y papur o'i blaen. Mae'r fam yn gwrthdaro â'i dwylo gyda'i gilydd ac yn ateb pob un cwestiwn mewn tôn fonopolaidd. Mae'n ymddangos yn amheus o'i moesau ei bod yn adnabod y ddynes arall.


Wedi'i orchuddio â'r cyfan, mae'r ymgynghorydd yn gwthio ei chadair swivel yn ôl ac yn tynnu drôr cabinet metelig trwm yn agored. Mae hi'n hudo ac yn pwffio wrth iddi wneud hynny, gan dynnu ffeil drwchus o bapurau allan. Yna mae'n cau'r drôr ac yn gollwng y ffeil ar ei desg. Gan lyfu ei bysedd, mae'n troi drwy'r tudalennau, gan stopio bob hyn a hyn i ddarllen nodyn neu ddau. Mae'r fam ifanc yn eistedd yn ei chadair, yn ceisio gweld beth a ysgrifennwyd yn y ffeil.


Mae'r ymgynghorydd yn rhoi ochenaid hir. "... felly, fel y gwyddoch, rydym wedi cynnal cyfres o brofion ac arsylwadau ar eich mab dros yr wythnosau diwethaf; anfonom therapydd i'ch tŷ i'ch gwylio'n chwarae gydag ef, gan arsylwi eich rhyngweithiadau - er bod yn rhaid i mi ddweud, mae'r nodiadau'n dangos fod eich partner wedi perfformio'n well yn hyn nag a wnaethoch chi..."


"O, ie, wel- dwi'n swil, da chi'n gweld, a dwi'n- dwmbo, dwi jyst yn casáu cael pobl yn gwylio drosof pan dwi'n gwneud rhywbeth, wyddoch chi? Dwi fel arfer yn llawer gwell na hynny, dwi jyst- doedd o ddim yn teimlo'n naturiol, wyddoch chi?"


Mae'r ymgynghorydd yn ei gwylio'n ofalus ond nid yw'n rhoi unrhyw adwaith. Yn hytrach, mae'n edrych yn ôl ar ei nodiadau ac yn parhau i fflipio drwy'r tudalennau, gan ddarllen dyddiadau ymgynghoriadau a nodiadau ar alluoedd gwybyddol fy mrawd; "... Gorffennaf bedwaredd ganrif ar bymtheg, gan nodi siapiau... ail o Awst, amharodrwydd i ymrwymo i gyswllt llygad..."


Wrth iddi wneud hynny, mae'r nyrs ifanc yn dod i fewn i'r ystafell ac yn mynd ati i ffeilio gwaith bapur mor dawel ag y gallu. Mae hi'n symud yn araf, fel petai hi'n arafu'n bwrpasol.


O'r diwedd, mae'r ymgynghorydd yn cau'r ffeil ac yn rhoi ochenaid hir. Gan glapio ei dwylo gyda'i gilydd, mae'n gofyn i'r fam ifanc "... ceir astudiaethau sy'n awgrymu bod rhai plant yn profi oedi datblygiadol oherwydd diffyg ysgogiad emosiynol gan y fam... ydych chi'n chwarae llawer gydag ef? Dangos digon o hoffter a chariad iddo? Daliwch ef, ei hudo, dangos diddordeb pan fydd yn cysylltu â chi...?"


Mae'r fam ifanc yn ymddangos yn fflysio- gwefusau'n gwibio, rasio'r galon, mae ei hymennydd yn ceisio ffurfweddu a ddylai hi fod yn ddig neu'n ofidus - a yw wedi dangos digon o anwyldeb iddo? A allai hi fod wedi gwneud rhywbeth yn wahanol? Beth wnaeth hi o'i le?!


"... ydych chi'n dweud wrtho eich bod yn ei garu? Ydych chi yno iddo'n emosiynol?" mae'r ymgynghorydd yn mynd ymlaen.


“Dwi'n- yh…”


"Dal dy ddwr!" dyma'r nyrs ifanc yn fynu. "Dwi'n nabod y wraig ifanc hon, a gallaf eich sicrhau ei bod yn rhoi cymaint o gariad ac anwyldeb â'r fam nesaf i'w mab! Yn wir, mae ganddi fab arall, ac mae'n gwneud yn iawn! Nid ei bai hi yw hyn!"


Mae'r fam ifanc yn edrych i fyny ar ei ffrind wrth iddi siarad a gwenu'n gynnes, dagrau'n ffurfio yn ei llygaid. Mae'n sibrwd "Diolch" iddi ac yn troi'n ôl i wynebu'r ymgynghorydd, ei fynegiant ei hun yn anodd ei ddarllen. Ond mae'n ymddangos ei bod yn derbyn sylw'r nyrs.


"So... be sy'n bod efo fo, ta?!"


Yr oeddent yn dal i gynnal 'profion', ond yn y pen draw wrth gwrs, cafodd fy mrawd ddiagnosis o awtistiaeth. Dywedodd Mam wrthyf y stori hon sawl blwyddyn yn ôl, ond ar ryw adeg, llenwodd fy ymennydd fy hun ychydig o'r manylion gwag. Ychydig wythnosau'n ôl, gofynnais i Mam a allwn ysgrifennu bostyn am ei phrofiad ac a allai fynd dros ychydig o fanylion i mi. Ers blynyddoedd, fe'i cefais yn fy mhen bod yr ymgynghorydd wedi gofyn iddi "Ydych chi erioed wedi clywed am 'famolaeth oergell'...?"


Fodd bynnag, pan ofynnais i Mam amdano, nid oedd ganddi syniad beth oeddwn i'n siarad am - am flynyddoedd lawer, roedd 'Mam Oergell' yn derm dadleuol a briodolwyd i ddynas a oedd efo blentyn awtistig, ac ers hynny mae wedi dod yn ddamcaniaeth a oedd wedi'i hanwybyddu'n eang i achos awtistiaeth. Ar ryw bwynt, pryd bynnag y deuthum yn ymwybodol o'r term hwn, yr oedd fy ymennydd yn ei briodoli i stori Mam ac er fy mod yn anghywir, yr oedd y cyhuddiadau a wnaed ar y pryd yn sicr yn awgrymu bod yr ymgynghorydd yn rhannu'r gred hon, hyd yn oed yng nghanol y Nawdegau. Yr hyn y mae hyn yn ei ddangos, i mi, yw'r ychydig a wyddom am awtistiaeth, a pha mor gymharol newydd yw ymchwil i'r cyflwr. Awgrymwyd hefyd ei bod yn bosibl y bydd rhieni o gwmpas heddiw sy'n cael eu beio am awtistiaeth eu plentyn. Oherwydd hyn, credaf y byddai'n fuddiol siarad am y term dadleuol hwn, yn ogystal â chynnig llwyfan lle gall rhieni sydd wedi cael profiadau tebyg rannu eu straeon.


Gadewch inni edrych, felly, ar hanes 'Famau Oergell'...


Deilliodd y term yn y 1940au a daeth yn label yn seiliedig ar, er ei fod wedi'i ddifro ers hynny gan y rhan fwyaf (ond nid pob un) o weithwyr iechyd meddygol proffesiynol, bod nodweddion ac ymddygiadau awtistig yn deillio o ffrithrwydd emosiynol mam yr unigolyn. Honnodd fod y mamau hyn yn oer, yn ddi-emosiwn ac yn gwrthod eu plentyn, gan wrthod cyfle i'r plentyn hwnnw ddatblygu bondiau dynol yn iawn. Yn gryno, mae'n honni bod awtistiaeth yn 'seicogenig' (h.y. yn cael ei achosi gan ddiffyg anogaeth, nid gan ryw ddigwyddiad naturiol). O ganlyniad, gwnaed i filoedd o famau plant awtistig deimlo'n euog am gyflwr eu plentyn, ac roedd llawer a aeth i'w beddau yn dal i gredu mai nhw oedd 'ar fai'.


Yn 2002, rhyddhaodd Kartemquin Films 'Refrigerator Mothers', rhaglen ddogfen sy'n edrych ar famau Americanaidd y Pumdegau a'r Chwedegau a sut yr effeithiodd y bai arnynt am weddill eu hoes. Roedd gwefan PBS (sef y rhwydwaith y cafodd y rhaglen ddogfen ei gwyntyllu arni gyntaf) yn gwerthu'r ffilm fel hyn: "Though wholly discredited today, the 'refrigerator mother' diagnosis condemned thousands of autistic children to questionable therapies, and their mothers to a long nightmare of self-doubt and guilt. In Refrigerator Mothers, the new film by David E. Simpson, J. J. Hanley and Gordon Quinn, and a Kartemquin Educational Films production, these mothers tell their story for the first time."


I unrhyw un sydd â diddordeb yn y pwnc hwn, argymhellaf yn gryf eich bod yn gwylio'r rhaglen ddogfen honno. Ond am y tro, dyma glip:Gallwn ddiolch i ddyn o'r enw 'Bruno Bettelheim', athro prifysgol Chicago, am ddod fynu gyda'r term yma (er bod seicodadansoddwyr blaenllaw eraill ar y pryd hefyd yn hyrwyddo'r ddamcaniaeth). Yn wir, cafodd y ddamcaniaeth ei chroesawu gan y sefydliad meddygol am flynyddoedd lawer, ac aeth ymlaen yn ddiwrthwynebiad i raddau helaeth tan ganol y Chwedegau. Felly, yr oedd llawer o lyfrau o'r oes honno'n beio awtistiaeth am ddiffyg hoffter rhieni.


Yna, yn 1964, galwodd Bernard Rimland, seicolegydd gyda mab awtistig, allan pan ryddhaodd ei lyfr, ‘Infantile Autism: The Syndrome and its Implications for a Neural Theory of Behaviour’, a ymosododd ar y ddamcaniaeth yn uniongyrchol a galw am ddull gwahanol.


Mewn ymateb, rhyddhaodd Bettelheim ‘The Empty Fortress: Infantile Autism and the Birth of the Self’, a oedd yn cymharu awtistiaeth â bod yn garcharor mewn gwersyll crynodol: “The difference between the plight of prisoners in a concentration camp and the conditions which lead to Autism and schizophrenia in children is, of course, that the child has never had a previous chance to develop much of a personality.”


Gan fod Bettelheim yn gyn garcharor rhyfel yn Daanhrefn yn yr Ail Ryfel Byd, roedd pobl o'r farn bod y farn hon o awdurdod, ac felly daeth y llyfr yn ergyd ar unwaith, a chafodd Bettelheim ei gyhoeddi fel ffigwr cyhoeddus blaenllaw ar awtistiaeth hyd at ei farwolaeth, ac ar yr adeg honno datgelwyd ei fod wedi, mewn gwirionedd, gwaith llên-ladrad eraill a ffugio ei fanylion. Cafodd ei gymeriad ei archwilio ymhellach pan holodd tri chyn-glaf o'i waith a chyfeiriodd ato fel "cruel tyrant".


Yn wir, yn debyg iawn i'r ymchwilydd blaenllaw a gynigiodd gysylltiad rhwng awtistiaeth a'r brechlyn MMR, mae'n ymddangos mai ego ac amhroffesiyniaeth Bettelheim a helpodd i sbri un o'r damcaniaethau mwyaf dadleuol a damniol ynghylch achos awtistiaeth. Ond nid ef oedd yr unig weithiwr proffesiynol a gredodd y ddamcaniaeth hon. Yn 1949, rhyddhaodd Leo Kanner (a oedd yn cyd-daro'r term 'awtistiaeth' am y tro cyntaf) bapur lle awgrymodd y gallai awtistiaeth fod yn gysylltiedig â “genuine lack of maternal warmth”. Hefyd, mewn cyfweliad cylchgrawn yn 1960, aeth Kanner ymlaen i ddisgrifio mamau plant awtistig fel “…just happening to defrost enough to produce a child”.


Er mai Bettelheim oedd y prif hwylusydd, roedd Kanner hefyd yn allweddol wrth lunio'r ddamcaniaeth 'Fam Oergell'. Ysgrifennodd nifer o erthyglau a oedd yn rhoi bai uniongyrchol ar rieni'r plentyn. Fodd bynnag, mewn anerchiad i gyfarfod cyntaf yr hyn sydd bellach yn Autism Society of America, ceisiodd olchi ei euogfarnau blaenorol yn wyn, gan ddweud: “…because I described some of the characteristics of the parents… I was misquoted often as having said that 'it is all the parents' fault'."


Hmm… er hynny, mae dwsinau o seicolegwyr eraill yn dal i gytuno â'r ddamcaniaeth, ac mae llawer yn dal i wneud heddiw, gan ddadlau bod y ffeithiau yno i bawb eu gweld, yn glir fel y diwrnod. Ysgrifennodd Frances Tustin, a neilltuodd ei bywyd cyfan i'r pwnc, ym 1991: “One must note that Autism is one of a number of children’s neurological disorders of psychogenic nature, i.e., caused by abusive and traumatic treatment of infants [...]. There is persistent denial by American society of the causes of damage to millions of children who are thus traumatized and brain damaged as a consequence of cruel treatment by parents who are otherwise too busy to love and care for their babies”.


Mae Alice Miller, arbenigwr blaenllaw ar gam-drin plant, wedi cadw bod awtistiaeth yn seicogenig, gan ddweud hefyd yn 1991: "I spent a day observing what happened to the group… what became clearer and clearer as the day went on was that all these children had a serious history of suffering behind them… in my conversations with the therapists and mothers, I inquired about the life stories of individual children. The facts confirmed my hunch. No one, however, was willing to take these facts seriously."


Yna, yn 2006, rhyddhaodd Jay Joseph lyfr sy'n herio damcaniaeth genetig bresennol a phoblogaidd iawn awtistiaeth: “Looking specifically at Autism, despite the near-unanimous opinion that it has an important genetic component, the evidence cited in support of this position is stunningly weak. It consists mainly of family studies, which cannot disentangle the potential influences of genes and environment, and four small methodologically flawed twin studies whose results can be explained by non-genetic factors. Not surprisingly, then, years of efforts to find ‘Autism genes’ have come up empty.”


Yn wir, er gwaethaf yr ymchwil genetig bresennol ar awtistiaeth, mae'r ddamcaniaeth 'Fam Oergell', sydd bellach yn cael ei gwrthwynebu'n eang yn yr Unol Daleithiau, yn cadw rhywfaint o gefnogaeth yn Ewrop, ac mae hefyd yn dal i gredu mai dyma achos awtistiaeth yn Ne Korea yn y pen draw.


Felly, os nad yw'r dystiolaeth empirig i natur enetig awtistiaeth wedi cynhyrchu unrhyw beth pendant eto, yna pam y cafodd y ddamcaniaeth 'Fam Oergell' ei hanwybyddu yn y pen draw gan y rhan fwyaf o seicolegwyr, ac ar yr adeg honno y daeth yn ddatganiad mor ddadleuol?


Yn ôl 'Toxic Psychiatry' gan Peter Breggin (1991), rhoddwyd y gorau i'r ddamcaniaeth i raddau helaeth nid oherwydd darganfyddiadau gwyddonol pellach na damcaniaethau mwy tebygol yn cael eu cynnig, ond mewn gwirionedd, oherwydd pwysau gan wahanol sefydliadau rhieni. Gall y ffaith hon fod yn destun pryder i lawer o rieni, ond fel bob amser gydag awtistiaeth, nid yw mor syml â "mae'r wyddoniaeth yn dweud hynny, ond nid ydych yn barod i'w chlywed", er bod astudiaethau diweddar wedi dangos bod cynhesrwydd rhieni, canmoliaeth ac ansawdd y berthynas i gyd yn gysylltiedig â lleihau problemau ymddygiad mewn pobl ifanc awtistig ac oedolion, a bod beirniadaeth rhieni ("cariad caled") yn gysylltiedig ag ymddygiadau negyddol, nid ydynt yn esbonio pam mae'r plentyn yn awtistig yn y lle cyntaf.


Hefyd, mae astudiaethau wedi dangos, fel babanod a phlant bach, nad yw plant awtistig ar gyfartaledd yn wahanol cymaint â hynny i 'blant niwro-nodweddiadol' wrth ystyried ymddygiad ymlyniad rhieni. I'r rhai sy'n arddangos llai o ymlyniad ymhellach lawr y lein, mae anawsterau dysgu a phroblemau gyda'u deallusrwydd emosiynol yn fwy tebygol o fod yn achos, yn hytrach nag ymddygiad y rhieni.


I'r rheini sy'n dadlau bod y ffeithiau'n glir i'w gweld a bod ymchwil a wneir i wreiddiau genetig awtistiaeth wedi profi'n annibynadwy hyd yma, ystyried y ffaith bod un neu'r ddau riant plant ag awtistiaeth yn fwy tebygol o fod ag awtistiaeth na rhieni 'plant niwro-nodweddiadol'. Mae'n bwysig cofio hefyd fod llawer o'r astudiaethau i natur seicogenig awtistiaeth hefyd yn ddiffygiol yn fethodolegol, gan fod llawer yn rhagfarnllyd. Mae rhai'n dadlau mai dim ond sylwadau o farn bersonol yr arsylwr yw'r 'dystiolaeth' a gynhyrchwyd gan yr astudiaethau hyn. At hynny, ystyriwch ymateb fy mam fy hun i gael ei ffilmio yn rhyngweithio â'i phlentyn - mae'n annaturiol, ac felly nid oedd ei hymddygiad yn ystod y sesiwn honno'n cynrychioli ei 'hymddygiad arferol', gan olygu bod y canlyniadau'n annilys.

Mae rhai ymchwilwyr yn dadlau ymhellach y gallai'r ymddygiad emosiynol a welwyd yn y rhieni yn yr astudiaethau hyn fod yn arwyddion o'u awtistiaeth eu hunain, a bod y canlyniadau mewn gwirionedd yn atgyfnerthu'r ddamcaniaeth bod awtistiaeth yn gyflwr genetig.


Aeth Kanner, a oedd yn cyd-daro'r term 'awtistiaeth' am y tro cyntaf, yn ôl ar ei eiriau ynglŷn â'r ddamcaniaeth 'Fam Oergell', ond nid yn gyfan gwbl - daeth i'r casgliad ei bod yn debygol o fod yn gyfuniad o natur a meithrin - tir cyffredin diogel, lle mae llawer o ymchwilwyr wedi ymuno ag ef ers hynny. Yn wir, os ydych chi'n Googlo y ddamcaniaeth, fe welwch yr un faint o erthyglau yn ei hyrwyddo ag y byddech chi'n eu hystyried yn myth hen ffasiwn, bron Dickensian na ddylid byth ei groesawu'n ôl i'r llwyfan gwyddonol modern. Ond mae yma, ac ymhellach, mae'n debygol o hongian o gwmpas am gryn amser, ynghyd â'r honiadau bod awtistiaeth yn cael ei achosi gan frechiadau, llygredd aer, llygredd deiet, genynnau, a'r holl bosibiliadau eraill... nes ein bod yn gwybod mwy.


Yn y bôn, y consensws cyffredinol presennol felly yw: mae tystiolaeth sy'n awgrymu bod awtistiaeth yn cael ei achosi gan ymddygiad y rhieni o ran adroddiadau arsylwadol, ond mae digon o dystiolaeth hefyd i ymwrthanio'r syniad hwn, ond mae materion methodolegol gyda'r astudiaethau a gynhelir gan y ddwy ochr. Fodd bynnag, hyd nes y gall gwyddonwyr nodi'r 'Gene Awtistiaeth', yna ni all y ddamcaniaeth bod awtistiaeth yn gyflwr genetig honni mai dyma un o wir achosion y cyflwr. At hynny, mae'r pwysau cymdeithasol presennol yn cyfyngu ymchwil pellach i nodweddion seicogenig awtistiaeth, ac mae'r un pwysau'n dylanwadu ar lawer o ymchwilwyr i 'eistedd ar y ffens' yn hytrach na bod risg o cael ei ddifro ymhellach i lawr y lein.


Yn gryno, ni ellir beio 'rhieni oer' yn gyfan gwbl am awtistiaeth eu plentyn, er y gallai ymddwyn fel hyn effeithio ar ddatblygiad y plentyn, fel y byddai gydag unrhyw blentyn 'niwro-nodweddiadol'. Ond yn y pen draw, nid oes prawf mai dyma achos awtistiaeth yn y lle cyntaf. At hynny, o ran y rhan fwyaf o'r gymuned wyddonol, nid yw beio rhieni am awtistiaeth eu plentyn yn cŵl!


A chyn belled ag y mae Mam yn y cwestiwn, gallaf gadarnhau bod y nyrs ifanc a'i hamddiffyniodd y diwrnod hwnnw yn iawn ym mhob ystyr o'r gair- nid yw Mam wedi bod yn ddim byd ond cariadus, cefnogol ac ymgysylltiol â'm brawd a fi drwy gydol ein bywydau. Heddiw, pryd bynnag y byddaf yn ymweld â hwy, nid yw fy 'arsylwadau' fy hun yn gweld dim llai na pherthynas iach, annwyl rhwng Mam ai'r feibion, rhywbeth yr ydym ill dau wedi'i gael gyda Mam ein bywydau cyfan.


Gall astudiaethau awgrymu beth bynnag mae nhw eisiau, ac mae'n sicr yn teimlo'n rhyfedd am ddamcaniaeth sy'n awgrymu fy mod yn cario 'Gene Awtistig', ond yn yr achos penodol hwn, gall y ddamcaniaeth 'Mamau Oergell' wneud un... gall Mam fod yn dawel ei meddwl ar Ddiwrnod y Mamau na allai fod yn fam well hyd yn oed pe bai'n trio.


Caru chi Mam, diolch am bob dim!
-DY DRO DI-


Diolch am ddarllen.

Mae gennyf ddiddordeb gwybod a oes unrhyw rieni plant awtistig allan yna a gafodd y bai am gyflwr eu plentyn, a sut yr effeithiodd hynny arnynt...?

Hefyd, a oes unrhyw un allan yna sy'n credu yn y ddamcaniaeth 'Mam Oergell', neu nad yw'n credu bod awtistiaeth yn gyflwr genetig?


Diolch,

Russ
CYFEIRIADAU


Recent Posts

See All

1 Comment


welshindie
Jul 14, 2021

Diolch am ddarllen. Mae gennyf ddiddordeb gwybod a oes unrhyw rieni plant awtistig allan yna a gafodd y bai am gyflwr eu plentyn, a sut yr effeithiodd hynny arnynt...? Hefyd, a oes unrhyw un allan yna sy'n credu yn y ddamcaniaeth 'Mam Oergell', neu nad yw'n credu bod awtistiaeth yn gyflwr genetig? Diolch, Russ

Like
bottom of page