top of page
Search
  • Writer's pictureRuss Williams

BRAWD AWTISTICO "Ysgol Arbennig"
"MAE'N WYTHNOS YMWYBYDDIAETH AWTISTIAETH ar ddiwedd y mis, cofia, os tisho sgwennu blog amdano..."

“Oh, yndi? Pryd?”

"Nawfed ar hugain o Fawrth tan... Ebrill... bedwerydd, dwi'n meddwl."

"Hmm, ydw i'n bendant am wneud un am hynny! Fydd yn rhaid i fo fod yn eithaf perthnasol i godi ymwybyddiaeth, dwi'n meddwl - nai feddwl amdano!"


Arweinir Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd yn flynyddol gan y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol (yr NAS). Ei brif nodau yw atgoffa pawb o'r 700,000 o bobl sy'n byw gydag awtistiaeth yn y Deyrnas Unedig heddiw, i addysgu'r rhai sydd yn ymwybodol o'r cyflwr ac i helpu i wneud y byd yn le gwell i'r rheini ar y sbectrwm.


Un o'r prif ffyrdd y maent yn cyflawni hyn, ar wahân i gynnal digwyddiadau elusennol amrywiol, yw drwy gydnabod a hyrwyddo gwaith neu fentrau mewn ysgolion ADY y wlad. Hynny yw, er mwyn cydnabod gwaith caled a chyflawniadau'r canolfannau gwaith niferus ac ysgolion ADY y DU sy'n darparu ar gyfer y rhai ag anghenion amrywiol, (gyda'r pwyslais wrth gwrs ar y rhai ar y sbectrwm).Ysgolion fel yr un yr wnaeth fy mrawd yn ei fynychu. Oherwydd hyn, penderfynais ysgrifennu bostyn ar flynyddoedd fy mrawd mewn addysg a sut yr effeithiodd y rheini yn y pen draw ar fy llwybr fy hun mewn bywyd. Er hynny, dylwn yn bendant ddechrau drwy edrych yn ôl ar yr effaith enfawr a gafodd diagnosis fy mrawd ar ein hysgol ADY lleol ein hunain, a sut mae'n tynnu sylw at bwysigrwydd codi ymwybyddiaeth...


Yn fy bostyn diweddaraf, BRAWD AWTISTICO "Fam Oergell", trafodais ddigwyddiad yn ystod diagnosis fy mrawd lle awgrymodd ymgynghorydd fod ei awtistiaeth yn ganlyniad i ddiffyg cariad ac anwyldeb cyffredinol gan ein mam, a ddaeth i'r casgliad fod hyn yn nonsens llwyr.


Nawr, y rheswm pam roedd Mam yn mynd â'm brawd i mewn am ddiagnosis yn y lle cyntaf oedd am ymateb staff yr ysgol i'w wythnos gyntaf yn y feithrinfa (a oedd yn rhan o'r ysgol gynradd brif ffrwd yr oeddwn yn ei mynychu ar y pryd). Nid oedd fy mrawd yn datblygu, ar ystyr wybyddol neu gymdeithasol, ar yr un gyfradd ag eraill ei oedran ei hun; cadwodd ei hun ato'i hun, gwrthododd gadw cysylltiad llygad â phobl, nid oedd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp ac roedd yn dal i fod mewn napis ar oedran pan oedd eraill yn tyfu allan ohonynt.

Doedd rhywbeth ddim yn eistedd yn iawn gyda'r staff, felly dywedodd y brifathrawes - fy mhrifathrewas i, wrth Mam nad oedd fy mrawd yn addas ar gyfer eu hysgol ac y dylsai fynd ag ef i gael diagnosis. Yn ystod hyn oll, nid oedd neb yn siŵr beth i'w wneud ag ef, felly cafodd leoliad dros dro yn yr uned anghenion arbennig yn hen ysgol gynradd ein tad. Treuliodd sawl mis yno cyn iddynt gadarnhau yn y pen draw ei fod, yn wir, yn awtistig. Cefais fy mhamffled bach yn gaddo bywyd tywyll ac emosiynol gyda brawd awtistig (fel dwedais yn fy mhostyn gyntaf, HERMANO AWTISTICO "Di Dy Frawd ddim fel Brodyr Eraill") ac mae'r gweddill, fel y dywedant, yn hanes.


Byddai'n mynd i'r ysgol ADY lleol. Roedd hyn yn sioc enfawr i'm rhieni ar y pryd, gan eu bod yn gwybod ei fod wedi newid eu bywydau am byth. Roedd hefyd yn eu poenu pa mor niweidiol a naïf yr oeddent wedi bod i awtistiaeth a chyflyrau eraill tan y foment honno - yn tyfu i fyny mewn tref ogleddol fach, yn gwrtais yn yr Wythdegau, adeg pan oedd cywirdeb ac ymwybyddiaeth wleidyddol yn... wahanol... nid oedd fy rhieni a'u ffrindiau a'u teuluoedd yn ddieithr i eiriau fel "mong" a "spaz"- pe baech yn cael eich ystyried ychydig yn wahanol, byddai eich ffrindiau'n jocian y dylech fynychu'r 'Ysgol Mongs' leol a phethau o'r fath... heb ddweud bod gan fy rhieni fy hun yr agwedd hon, yn fwy felly bod iaith ansensitif o'r fath yn gyffredin (yn wir, bydd y rhan fwyaf o gomedi sefyllfa Prydain o'r Saithdegau a ddangosir ar UK Gold heddiw yn gwneud y rhan fwyaf o'r mileniwm 'cringeio', a nhw yw'r rhai maen nhw'n dal yn barod i'w dangos i ni!).


Rydym yn hoffi meddwl bod pethau wedi newid, ond wrth dyfu i fyny, clywais ffrindiau a chyd-ddisgyblion hefyd yn chwerthin dros wahanol gyflyrau - yr unig wahaniaeth oedd fy mod wedi tyfu i fyny gyda'r ymwybyddiaeth o ba mor anwybodus oeddent mewn gwirionedd.


Ond mae hynny'n bwnc ar gyfer bostyn arall...


Anfonodd diagnosis fy mrawd donnau dychrynllyd nid yn unig drwy ein bywydau personol, ond cafodd effaith enfawr hefyd ar ein hysgol ADY lleol ein hunain- tan hynny, dim ond un unigolyn ag awtistiaeth oedd wedi mynychu'r ysgol, ac roedd yn ddisgybl llafar, oedd gweithio'n galed. Yna daeth fy mrawd - yn methu cyfathrebu ar lafar, yn dal i fod mewn napis, ddim yn gwneud cyswllt llygad, ddim yn eistedd ac yn gwrando, yn sgrechian ac yn eu brathu pe baent yn ceisio ei orfodi i ymgysylltu - nid oedd ganddynt syniad beth i'w wneud, ac nid oedd ganddo unman arall i fynd...


Rhoddwyd y staff ar gyrsiau Ymwybyddiaeth Awtistiaeth ar unwaith, a rhoddwyd mwy o bwyslais ar ddefnyddio Makaton yn yr ysgol. Erbyn heddiw, rwy'n siŵr y byddai'r staff yn cael sioc i glywed pa mor wahanol oedd pethau - nid tan i'm brawd fod yn ddeuddeg mlwydd oed, er enghraifft, y gwnaethant gyflwyno PECS (Picture Exchange Communication System) i'r ysgol!


Gyda Blwyddyn 6 ar y gorwel (cyn PECS), cytunwyd y byddai fy mrawd yn treulio'r flwyddyn honno o addysg mewn uned anghenion arbennig mewn ysgol gynradd brif ffrwd arall, ynghyd â llond llaw o ddisgyblion eraill - sy'n digwydd bod yn hen ysgol gynradd fy ffrind tŷ (a hen ffrind ysgol). Mae'n cofio ymweld ag ysgol fy mrawd ar sawl achlysur, gan integreiddio â'r plant eraill. Ond mae o'r un oed â mi, ac nid oedd yn bresennol pan oedd fy mrawd yn ymuno a'i ysgol o.


Roeddwn i'n rhy brysur yn popio sbots ac yn ceisio cael gafael ar porn i sylwi ar ar y pryd, ond mae Mam yn cofio faint wnaeth fy mrawd yn "gwella" yn ystod ei gyfnod yn ysgol fy ffrind. Roedd hi'n gweld hi'n anodd esbonio, ond dywedodd ei fod yn ymddangos yn "fwy ymwybodol" ac "ymatebol" ac yn arddangos llai o ymddygiadau obsesiynol, neu ailadroddus.


Ac yna, ym Mlwyddyn 7, cafodd ei anfon yn ôl i'r ysgol ADY. Mae hyn, rwy'n meddwl, yn un o'r pethau anffodus am lawer o ysgolion ADY heddiw - mae'r ystod oedran yn mynd o dair mwlydd hyd at bedwar ar bymtheg! Fel y byddaf yn ei drafod yn nes ymlaen, tyfodd fy mrawd i fynu gyda gymaint o rhai ifanc, ac rwyf wedi gweithio gydag unigolion eraill a oedd hefyd yn cael eu 'dal yn ôl' gan hyn... beth bynnag, roedd hyn i gyd yn golygu fod yn rhaid i'm brawd fynd yn ôl, nad oedd ynddo'i hun mewn unrhyw beth drwg o bell ffordd, ond nododd Mam fod fy mrawd yn "mynd yn ôl i'w hen ffyrdd yn gyflym", fel yr oedd. Wrth i'r blynyddoedd fynd heibio, cododd hefyd nodweddion ymddygiadol ychwanegol gan ddisgyblion eraill ar hyd y ffordd.


Mae'r ddadl ynghylch a ddylid, neu yn hytrach, faint, i integreiddio disgyblion prif ffrwd ac ADY yn dal i fod yn bwnc llosg heddiw. Er fod gan lawer o ysgolion prif ffrwd uned anghenion arbennig erbyn hyn, neu yn trefnu diwrnodau cyfnewid rhwng disgyblion ysgolion ADY, mae yna rai sy'n gwrthwynebu'r integreiddio hwn, ac rwy'n cyfeirio at rieni ar y ddwy ochr pan ddywedaf hyn:


"Fyswn i ddim eisiau i'm plentyn gymysgu â phlant anabl - beth pe bydden nhw'n codi eu harferion gwael?"


"Jimmy Bach mewn ysgol brif ffrwd? O na... o na! Ni fyddai byth yn gweithio! Beth os yw'n cael ei fwlio?!"


Yn wir, bu digon o ryngweithio negyddol rhwng disgyblion prif ffrwd a disgyblion ADY, ac nid oes amheuaeth nad ydym wedi gweld yr olaf ohonynt, er gwaethaf y newid dramatig yn yr hinsawdd wleidyddol. Ond siawns, gyda gwahanu daw naïfrwydd, ofn a 'taboo'? Rwy'n credu ei fod yn ymwneud â dod o hyd i'r cydbwysedd rhwng darparu amgylchedd addysgol tawel a diddorol i blant ag anghenion ychwanegol a chaniatáu iddynt integreiddio a ffurfio cyfeillgarwch â disgyblion prif ffrwd ar yr un pryd, a fydd o fudd i'r ddwy ochr.


'Ochrau', yn wir. Mae fy anecdot tristaf am hyn yn ymwneud â bachgen ifanc mewn ysgol ADY y gweithiais yn (mwy ar hynny'n ddiweddarach!) a oedd yn chwarae gyda bachgen ifanc ar iard chwarae un noson ar ôl ysgol. Aeth mam y bachgen arall â'i mab yn sydyn gyda'r llaw a'i dynnu i ffwrdd, i raddau lawer o arswyd mam y plentyn awtistig.


Dyma'r union agwedd y mae angen i ni ei diffodd - mae plentyn yn dysgu drwy wylio eraill, wedi'r cyfan! Mae Mam yn dal i weld manteision integreiddio yn yr ystafell ddosbarth heddiw, er nad oes a wnelo hyn ddim ag ymddygiad fy mrawd;


“Oi! Iawn, met?” clychau lais bachgen ifanc ar draws llawr y siop. Mae Mam yn troi o gwmpas, fel y mae fy mrawd, cyn codi ei fawd at y dyn.

“Nabod o o'r ysgol!" esboniodd y bachgen.

“Oh!”


Mae'r disgyblion o'r ysgol brif ffrwd honno yn dal i gofio fy mrawd heddiw, a gyda lawer o anwyldeb, mae'n ymddangos- a hynny o ganlyniad o un flwyddyn ysgol! Dychmygwch y dylanwad y gallai hyn fod wedi'i gael ar yr unigolion hynny pan ddaethant ar draws pobl â chyflyrau amrywiol wrth iddynt dyfu fewn i oedolion!


Serch hynny, aeth fy mrawd yn ôl i'r ysgol ADY ac arhosodd yno nes ei fod yn bedwar ar bymtheg, gyda bws mini neu dacsi yn ei bigo fynu yn y bore ac yn ei ollwng eto yn y prynhawn, pump diwrnod yr wythnos. Rwy'n credu bod fy mrawd yn ei hoffi, neu'n hoffi trefn y cyfan, o leiaf- byddai'n cyflymu o flaen y tŷ yn y boreau, yn hymio'n hapus iddo'i hun ac yn astudio'r defaid yn pori yn y cae gyferbyn. Cyn gynted ag y gwelodd y tacsi'n dod i fyny'r bryn, byddai'n neidio i lawr y ffordd fel Tigger, bocs bwyd yn ei law.


Roedd y rhan fwyaf o'm hymwneud â'i ysgol wedi'u cyfyngu i gyngherddau Nadolig. Bob blwyddyn, byddwn yn mynd i wylio fy mrawd yn portreadu dynion doeth, bouncers clybiau nos, asynnod ac 'ravers'- ac er fy mod efallai wedi cynnal rhywfaint o ddifaterwch yn yr arddegau ar y pryd, ni wnaethant erioed fethu â gwneud nosweithiau gwych yr wyf yn eu cynnal am byth.


Fodd bynnag, fe wnes i ymgymryd â dau gyfnod o brofiad gwaith yn ysgol fy mrawd. Unwaith eto, gadewais heb ddim llai nag atgofion a oedd wedi'u coleddu...


Rwy'n cofio cael fy synnu braidd gan yr amrywiaeth eang o 'anableddau' oedd yn sefyll o'm blaen y tro cyntaf i mi fynd - nid oeddwn erioed wedi gweld plant mewn cadeiriau olwyn o'r blaen, na merched a bechgyn â Syndrom Down, na hyd yn oed plant awtistig geiriol... hefyd, roedd yn eithaf amlwg hyd yn oed yn ôl bryd hynny nad fy mrawd oedd yr unig ddisgybl awtistig erbyn hyn!


Bu bron i mi fynd fewn i ffeit pan ofynnodd merch â Syndrom Down os oedd genai gariad ac ymyrrodd ei chariad yn gyflym.

"Doeddwn i ddim yn rhoi cynnig arni, met- staff dwi!"


Rwy'n dal mewn cysylltiad â rhai o'r unigolion hynny heddiw - gall Facebook fod yn arf gwych os caiff ei ddefnyddio'n iawn!


Dydw i ddim yn siŵr a oedd hyn oherwydd y profiad hwn, ond flynyddoedd yn ddiweddarach, ddarganfuwyd fy hun yn gweithio fel cynorthwyydd addysgu ar gyfer asiantaeth yma yng Nghaerdydd. Cefais hefyd cwpl o 'gigs' fel goruchwylydd arholiadau mewn cwpl o ysgolion uwchradd a gwirfoddoli unwaith yr wythnos mewn ysgol gynradd ar gyfer plant a herir yn ymddygiadol a gafodd eu diarddel o'r brif ffrwd, ond dim byd sefydlog. Yna, un diwrnod, cefais alwad i gwmpasu newid mewn ysgol gynradd a oedd ar gyfer plant awtistig yn unig.


Cefais ddiwrnod bendigedig - roedd yr athrawon yn gweld hi'n anoddach i mi ddod nol fewn amser cinio na'r plant! Ac yna, drwy strôc o lwc (i mi, beth bynnag), torrodd aelod o staff ei bawd pan dynnodd disgybl ef yn ôl yn ddamweiniol a gofynnwyd i mi gyflenwi am weddill y tymor! Cefais gontract llawn amser yn y pen draw a gweithiais yno am ychydig flynyddoedd cyn symud ymlaen i uned ddiogel/ysgol breswyl o fathau ar gyfer pobl ifanc awtistig yn eu harddegau ar ochr arall y dref, lle gweithiais am ychydig flynyddoedd arall eto cyn symud ymlaen.


Yr wyf yn awr yn gweithio ym maes cyfryngu teuluol, ond credaf, drwy gael brawd awtistig a thrwy ymweld â'i ysgol, fy mod wedi cael fy ngwneud am yrfa lle'r oeddwn yn 'helpu' pobl mewn rhyw ffordd. Ynglyn a'm gyrfa, yr oeddwn ar golled am hir iawn, ond pan aeth tynged â mi'n ôl i ysgol ADY, deuthum i'r gwirioneddau fy mod, beth bynnag a wneuthum, yn hapusach wrth weithio gyda'r rhai sy'n cael eu hystyried yn 'archolladwy', neu 'mewn angen'.


Fodd bynnag, deuthum i'r gwirioneddau hefyd, os ydych am wneud bywoliaeth drwy helpu pobl, yna nid ydych byth yn mynd i fod yn gyfoethog! Rwy'n canmol eraill, yn enwedig y rhai nad ydynt wedi cael eu heffeithio gan gyflwr neu anabledd eu hunain neu sydd ag aelod o'r teulu sydd â chyflwr, sy'n dewis helpu pobl, ac am yr holl waith gwych y maent yn ei wneud... rydym bob amser yn clywed am gam-drin ac esgeuluso yn y system, ond anaml y byddwn yn clywed am y straeon llwyddianus!


Unwaith eto, oherwydd yr ystod oedran eang, rwy'n credu bod fy mrawd yn falch o fod yn gadael yr ysgol. Ond neidiodd yn syth i fod yn oedolyn, gan orffen yr ysgol ar Ddydd Gwener a mynd syth i gwaith ar Ddydd Llun- ddim gwylia efo'r 'ogia yn Shagaluf iddo fo!


Roedd gan fy mrawd amgylchedd dysgu ardderchog yn tyfu i fyny, er gwaethaf yr heriau, ac nid wyf hyd yn oed wedi sôn am yr holl farchogaeth, y pwll nofio dan do, yr ystafell synhwyraidd a'r holl theithiau dydd! I fod yn onest, mae'n gas gennyf feddwl sut fysa'r byd i unigolion fel fy mrawd heb ysgolion ADY...


Ar adeg ysgrifennu hwn, mae dadl newydd wedi dod i'r amlwg - a ydym yn dweud 'Anghenion Addysgol Arbennig', neu 'Anghenion Addysgol Ychwanegol'? Fel y dywedais, rydym yn byw mewn cyfnod gwahanol iawn i'r byd pan gafodd fy mrawd ddiagnosis gwreiddiol - pwy a ŵyr, mae'n ddigon posibl y bydd pobl sy'n darllen y blog hwn yn y dyfodol agos ac yn mynd yn wallgo drost y derminoleg a ddefnyddir...


... ond fysa wedi bod yn llawer gwaeth pe bawn i'n teipio hyn ar Acorn, fe ddywedaf hynny wrthych!
-DY DRO DI-


Diolch am ddarllen.


Mae gennyf ddiddordeb clywed hanes eich hun am anfon eich plentyn i ysgol ADY, ac i wybod beth yw barn pobl am integreiddio ag ysgolion prif ffrwd...?


Hefyd, beth yw eich safbwynt ar y derminoleg a ddefnyddir wrth gyfeirio at ysgolion ADY?


Diolch,

Russ
CYFEIRNODAURecent Posts

See All

1 comentario


welshindie
15 jul 2021

Diolch am ddarllen. Mae gennyf ddiddordeb clywed hanes eich hun am anfon eich plentyn i ysgol ADY, ac i wybod beth yw barn pobl am integreiddio ag ysgolion prif ffrwd...? Hefyd, beth yw eich safbwynt ar y derminoleg a ddefnyddir wrth gyfeirio at ysgolion ADY? Diolch, Russ

Me gusta
bottom of page