top of page
Search
  • Writer's pictureRuss Williams

BRAWD AWTISTICO "Cyfrannwr Cymdeithas"
I'R GWEFAN


"OND BETH MAEN NHW'N EI GYFRANNU AT GYMDEITHAS?"

Beth maen nhw'n ei gyfrannu at gymdeithas?


Dros y blynyddoedd, mae llond llaw o bobl wedi gofyn y cwestiwn hwn imi mewn trafodaeth am bobl awtistig ac 'anabl' yn gyffredinol. Yr wyf bob amser wedi teimlo'n 'stumped' ac wedi troseddu braidd. Mae fel pe baent yn gwerthfawrogi bywyd rhywun ar faint o dreth y maent yn ei thalu, beth yw eu meddiannaeth, beth yw eu tebygolrwydd o atgynhyrchu er mwyn goroes dynoliaeth yw... ac os nad yw'n ffitio'r bil, yna siawns na allant fod yn ddim mwy na baich?!


Felly, yr wyf wedi penderfynu ysgrifennu am bobl awtistig yn y gweithle, neu'r rheini ag anghenion arbennig, yn gyffredinol. Datgelodd chwiliad Google cyflym ddadl ddisgwyliedig ar Quora (edrychwch ar y cyfeiriadau ar y diwedd os ydych am gael golwg, ond cael eich rhybuddio - nid yw ar gyfer y rhai sy'n cael eu tramgwyddo'n hawdd) a llond llaw o erthyglau diddorol ynglŷn â'r ymchwil a'r ystadegau sy'n cynnwys pobl dan anfantais yn y gweithle (unwaith eto, ymgynghori â'r tystlythyrau os oes gennych ddiddordeb).


Deuthum hefyd ar draws erthygl diddorol iawn gan ddynes â phlentyn â Syndrom Downs o'r enw 'Ellen Stumbo' (cyfeiriadau; nid yw hyn hyd yn oed yn awgrymiad- darllenwch o!) sydd, i bob golwg, wedi cael profiadau tebyg. Dyma ddarn ohono:


“Once, I thought that having a child with Down syndrome would be a burden. I believed that being smart was one of the most important qualities to have. I found success defined by performance and maybe even a bank account. So I did not welcome my new baby with open arms and a cheerful heart.

The inevitable happened, I fell in love, madly in love with my child. In doing so, I changed, I recognized that the value of a child, of a life, of any person, is not found on what they can or cannot do.


Gweithiais ym maes gofal cymdeithasol am flynyddoedd lawer, ac roedd bron pob cwmni y gweithiais i yn cario datganiad cenhadaeth tebyg:


"Ein nod yw darparu amgylchedd diogel ac adeiladol yn y gweithle i'n unigolion, lle gallant ddysgu gwydnwch a'r sgiliau sydd eu hangen i fod mor annibynnol â phosibl. Drwy ddefnyddio gweithgareddau ymgysylltu, ein nod yw rhoi bywyd ystyrlon i'r unigolion rydym yn eu cefnogi drwy eu helpu i ddod yn aelodau o gymdeithas sy'n cyfrannu ac yn integreiddio â'r gymuned lleol."


Felly pam fod yna obsesiwn â bod yn "aelodau sy'n cyfrannu at gymdeithas", a beth, yn union, y mae hynny'n ei olygu?


Unwaith eto, mae gan bobl ar Quora rai awgrymiadau diddorol, ond mae Wiki-How yn rheoli cymaint â phedwar cam hawdd sut y gellir gweithredu os ydych chi, eich hun, yn aelod o gymdeothas sydd ddim yn cyfrannu:


1. Trwy helpu'r bobl o'ch cwmpas

2. Gwrandewch ar y bobl yn eich bywyd bob dydd a dangos empathi iddynt

3. Mentora person ifanc yn eich cymuned i adeiladu ei gymeriad

4. Gwirfoddoli mewn sefydliad cymunedol i helpu eraill mewn cymdeithas


Yn ddiddorol, nid oes yr un o'r bobl sydd wedi gofyn y cwestiwn imi ynglŷn â chyfraniad pobl awtistig i gymdeithas wedi cymryd unrhyw un o'r camau hyn - na fo, fy 'comeback' gyntaf!


Felly gadewch i ni edrych ar y ffigurau. Mae mwy na dwy ran o dair o oedolion awtistig naill ai'n ddi-waith neu'n cael eu tangyflogi. Datgelodd arolwg ar bobl awtistig fod llawer o unigolion galluog yn gweld hi'n anodd dod o hyd i waith oherwydd bod cwmnïau'n mynnu "profiad blaenorol a hyfforddiant galwedigaethol" sydd nid gan lawer ohonynt, a'u bod yn aml yn canfod bod cyflogwyr yn tueddu i ymateb yn ddramatig pan fydd person ar y sbectrwm yn cysylltu â hwy, gan eu troi i lawr am nad ydynt yn gallu "diwallu eu hanghenion". Nododd y rhai a gyfwelwyd yn yr arolwg hefyd fod llawer o gyflogwyr yn rhoi bobl mewn "dwll colomennod" ac yn darpar weithwyr yn rhy hawdd. O ran pobl ar y sbectrwm, maent yn tueddu i dybio mai dim ond mewn swyddi technoleg wybodaeth ac o'r fath y byddant yn dda, ac nad ydynt yn dda iawn gyda phobl neu wasanaeth cwsmeriaid.


Fodd bynnag, mae ystadegau'n dangos fod bobl ar y sbectrwm mewn gwirionedd yn fwy tebygol o weithio mewn diwydiannau eraill, a'r pump uchaf yw:


1. Gwasanaethau gweinyddol a chymorth

2. Addysg a hyfforddiant

3. Gofal iechyd a chymorth cymdeithasol

4. Manwerthu

5. Gwasanaethau gwyddonol a thechnegol


Sylwch fod 'gwasanaethau technegol' yn bumed ar y rhestr, a bod swyddi sy'n ymwneud â gwasanaeth cwsmeriaid a chyfrannu at les, datblygiad personol ac addysgol pobl yn dod ger ei bron - dyma fy ail 'comeback'!


Fodd bynnag, mae pobl awtistig a gweithwyr proffesiynol fel ei gilydd yn cytuno y byddai angen rhyw fath o anghenion ychwanegol yn y gweithle ar lawer o bobl ar y sbectrwm, ond nid pob un ohonynt. Fodd bynnag, byddai llawer o'r unigolion hyn yn gallu ffynnu mewn amgylchedd gwaith - byddai'n rhoi ystyr a phwrpas iddynt. Yn anffodus, mae'n fwy debygol felly bod cwmnïau'n amharod i ddarparu ar eu cyfer. Mewn arolwg arall, dywedodd 70% o bobl awtistig fod hyfforddiant staff yn bwysig yn y gweithle, ond nid oedd 45% ohonynt yn teimlo fod angen rhoi hyfforddiant ymwybyddiaeth awtistiaeth i'r staff eraill. Ni ellir ond tybio yma, ond byddwn i'n dweud nad oeddent yn fwyaf tebygol o fod eisiau cael eu 'nodi'n unigol', na chreu mwy o 'stigma' amdano, gan ei oleuo'n uchel pan nad oes angen. Yn ddiddorol, ni fyddai traean ohonynt am gael tâl cynyddol neu wedi'i addasu am fod ar y sbectrwm - unwaith eto, yn tybio nad oedd am sefyll allan, gan ffafrio bod yn "un o'r tîm", fel yr oedd. Dywedodd tua 40% ohonynt fod eu bywyd gwaith wedi lleihau eu "boddhad bywyd", ond ni fyddwn yn gor-feddwl hyn; mae 45% o'r boblogaeth gyffredinol yn teimlo'r un fath!


Ychydig o bostiau yn ôl, wrth drafod amser fy mrawd mewn addysg (BRAWD AWTISTICO "Ysgol Arbennig"), soniais am sut y gorffennodd fy mrawd yr ysgol ar Ddydd Gwener am bedwar ar bymtheg a dechrau gweithio Ddydd Llun, heb flwyddyn i ffwrdd i "ddod o hyd iddo'i hun" na gwyliau efo'r 'ogia yn Shagaluf. Os yw addysg a chyflogaeth yn rhywbeth i fynd iddo, yna mae'n aelod eithriadol o gymdeithas!


Yn wir, roeddem yn lwcus iawn i gael rhywle ger adref lle gallai fy mrawd weithio. Fe'i sefydlwyd ym 1984, a ffurfiwyd y sefydliad drwy ymdrechion cyfunol dyn busnes lleol a bobl leol gefnogol. Erbyn heddiw, mae'n fenter gymdeithasol flaenllaw, sy'n darparu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant i bobl ag anableddau dysgu.


Pan ddechreuodd y cyfan dri deg pum mlynedd yn ôl, ystyriwyd bod cwmni elusennol o'i fath yn "arloesol". Hyd at hynny, dim ond mewn gofal neu mewn canolfannau arbennig y gallai pobl ag anableddau chwilio am waith, ond profwyd, drwy roi cyfle i'r unigolion hynny weithio yn y gymuned, ac felly gwasanaethu'r gymuned, y gellir eu gweld yn ddinasyddion cyfartal.

Dros y blynyddoedd tyfodd y cwmni, ac mae bellach yn cyflogi tua chant o staff sy'n cefnogi dros chwe deg pump o oedolion ag anableddau dysgu. Mae wedi ymrwymo i hyrwyddo byw'n gynaliadwy, a diogelu'r amgylchedd naturiol a datblygu 'busnesau gwyrdd'. Ar raddfa fwy, eu nod yw cyfuno'r weledigaeth hon â'r cysyniad o integreiddio pobl ag anawsterau dysgu ym mhob agwedd ar eu gwaith. Cwmni mor wych, gyda datganiad cenhadaeth gwych, ac ar garreg ein drws!


Ers blynyddoedd bellach, yn debyg iawn i'r ysgol, mae fy mrawd yn dal taith i'w waith yn y boreau ac yna'n ôl adref eto yn y prynhawn, bum niwrnod yr wythnos. Mae'n sefyll o gwmpas yn ei siaced uchel a'i gapiau toe dur, gyda bocs bwyd yn ei law. Wrth gwrs, ni all ddweud wrthym beth mae'n ei feddwl o'i weithle, ond mae'n ymddangos yn ddigon hapus yn rhedeg i ffwrdd i'r car pan fyddant yn dod i'w gasglu... mae'n ein hanwybyddu'n llwyr os byddwn byth yn mynd am dro i lawr i'r pentref ac yn rhoi ymweliad annisgwyl iddo, eto- fawr fel y gwnaeth yn yr ysgol!


Mae'n gwneud amrywiaeth o swyddi drwy gydol yr wythnos, o weithio shifft mewn ganolfan ailgylchu i dywodu hen ddodrefn i'w hailwerthu, gan helpu gyda'r garddio (ar gyfer cynhyrchu mêl- ie, mae ganddynt wenyn a seidr, a phob math o gynnyrch arall y maent yn ei werthu yn eu siop) a gofalu am wahanol dda byw, i helpu yn y gegin a'r caffi. Yn wir, mae ei swydd yn swnio'n eithaf hyfryd!


Ac yn union fel y gwnaethant yn ôl ym 1984, mae'r gymuned lleol yn croesawu'r sefydliad gyda breichiau agored, yn aml yn amledd y siop a'r caffi, gan droi at ddigwyddiadau elusennol a rhoi i'r achos - mae hyd yn oed y Chavs lleol yn defnyddio'r lle fel man yfed gyda'r nosweithie!
Anaml yr wyf wedi clywed pobl yn bod yn greulon i'r bobl sy'n gweithio yno, ac mae cyfrifon fandaliaeth ymhell ac ychydig rhyngddynt. Fel y dywedais- rydym yn lwcus iawn!


Maent wedi adeiladu tai byw â chymorth ar y safle yn ddiweddar, sy'n golygu y gall pobl ag anawsterau dysgu o'r ardal fyw mor annibynnol ag y gallant, ac aros mewn cyflogaeth amser llawn, heb orfod symud i ffwrdd.


Rwy'n falch fy mod wedi ymdrin â hyn nawr, oherwydd rwy'n teimlo'n llawer mwy parod am y tro nesaf y bydd rhywun yn gofyn i mi beth mae fy mrawd yn ei "wneud" i gymdeithas; gallaf ddweud ei fod wedi bod mewn addysg neu gyflogaeth lawn amser ei fywyd cyfan, ei fod yn gweithio i sefydliad sy'n benderfynol o warchod yr amgylchedd a chyflawni bywydau pobl ag anableddau amrywiol, ei fod yn helpu i gynhyrchu nwyddau, a dosbarthu'r cynnyrch a ddyfygir.


Gallaf ddweud hefyd fod y rhan fwyaf o bobl awtistig yn barod i gael eu cyflogi, ond nid yw rhai cwmnïau'n barod i'w llogi, bod y rhan fwyaf o bobl ar y sbectrwm yn dewis gweithio mewn swyddi lle maent yn helpu pobl, nid ydynt yn credu bod ganddynt hawl i unrhyw beth ac maent yr un mor hapus yn ei wneud ag yr ydym ni! A'r arian y mae fy mrawd yn ei gael gan y llywodraeth? Eich trethi a enillir yn galed? Syth yn ôl i'r economi, yn union fel cyflogau neu fudd-daliadau unrhyw un arall.


Er ei bod yn wir na all fy mrawd wrando arnom na dangos llawer o empathi a dealltwriaeth, ac nid yw'n debygol o fentora neb, ond mae'n dangos hoffter i ni yn ei ffyrdd arbennig ei hun, ac mae'n rhoi cysur mewn ffordd na fydd byth yn ei hadnabod.


Felly faint mae fy mrawd yn ei gyfrannu i gymdeithas?

Gymaint â'r boi nesaf, met!
-DY DRO DI-


Diolch am ddarllen.

Mae gen i ddiddordeb clywed a oes unrhyw un arall wedi cael profiadau tebyg, ac i wybod beth yw barn pawb am bobl ag anawsterau dysgu yn y gweithle...?

Hefyd, sut ydych chi'n graddio cyfraniad person i gymdeithas, ac a ydych yn ystyried eich hun yn aelod o gymdeithas sy'n cyfrannu?


Diolch,

Russ
CYFEIRNODAU

4 Ways to Be Useful and Help Contribute to Society - wikiHow

Contributing members of society - Ellen Stumbo

Do autistic people contribute to society? - Quora

Job Satisfaction Statistics - Career Vision

What does it mean to be a contributing member of society? - Quora

What Helps Adults With Autism Get and Keep a Job? (webmd.com)


I'R GWEFAN

15 views

Recent Posts

See All
bottom of page